Toppskoleringskurs i regi av AOF

Toppskolering er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen i EL og IT Forbundet og er aktiv tillitsvalgt, med lang erfaring og funksjon.

Toppskolering er ment å gi erfarne tillitsvalgte fra klubb, fagforening eller distrikt nye impulser og lærdom. Man blir kjent med andre tillitsvalgte og jobber tett med gruppearbeid og fremføringer.

EL og IT Forbundet finansierer AOF-toppskolering for sine medlemmer. Medlemmer i Stat- og Spekter-området følger regelverket hos LO Stat, mens øvrige medlemmer følger regelverket til AOF. Alle søkere skal godkjennes av forbundet og være ihht forbundets kriterier for å kunne delta.

Målgruppe: Forbundets tillitsvalgte.

Du finner alle kursene nedenfor.

KRAV, KRITERIER OG UTTAK

Kriteriene for uttak til toppskoleringen

Kriteriene for uttaSøkeren må inneha et tillitsverv i klubb, fagforening eller distrikt. Eller være ansatt i EL og IT Forbundet sentralt eller lokalt. For forbundets ansatte vil det ikke bli dekket lønn eller reisekostnader. Disse utgiftene må søkers organisasjonsledd selv dekke.
For uttak til arbeidsmiljøskolen må man være valgt verneombud, eller være valgt til bedriftens arbeidsmiljøutvalg, og ha gjennomført grunnleggende 40 timers verneombudskurs før kursstart.
Kurset vedkommende søker på må være relevant til søkerens arbeidsoppgaver som tillitsvalgt / verneombud. Det betyr at toppskoleringskurs innen arbeidsrett modulene vil bli tilbudt tillitsvalgte som jobber med slike oppgaver eller i bedrifter med store omstillinger, nedbemanninger og lignende.k til toppskoleringen

Krav til deltaker

Toppskoleringskurs er svært spennende og kostbare kurs, med mange søkere fra forskjellige forbund. Det forventes at forbundets deltakere deltar i undervisningen og er aktiv deltaker. Søker må umiddelbart etter tilsagn om plass søke sin arbeidsgiver om permisjon. Bekreftelse på permisjon skal sendes forbundet etter nærmere avtale.

Forbundet forventer at avslutningsoppgaver som lages på enkelte toppskoleringskurs sendes forbundet i etterkant av gjennomført kurs.
Dersom ikke arbeidsgiver gir permisjon med lønn vil deltakere få dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser. Det samme gjelder for reise og opphold.

Kursoversikt

EL og IT Forbundet dekker toppskoleringen fra AOF på følgende kurs

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO- skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.
For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunn
  • Solidaritet

Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming. Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i
Oslo. Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid. Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariff rett og stillingsvern.

Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Arbeidsmiljøskolen, arbeidsmiljø i endring, og miljøarbeid i bedrift og samfunn skal gi den enkelte kunnskaper og holdninger, som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser. Skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve kompetansen og statusen til dem som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.

Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer.
Dette er kurset for tillitsvalgte i internasjonale konsern eller på flerspråklige arbeidsplasser. Målgruppen inkluderer også tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid eller er spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Ved søknad på Genève skolen legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak:
Minimum 5 års erfaring som aktiv tillitsvalgt. Når søknad sendes AOF, skal søker også sende forbundet en personlig søknad om hvorfor en ønsker å delta på Genève skolen.
Deltakerne vil lære mye om Nordisk og internasjonal fagbevegelse. Deltakerne følger ILO- konferansen og har gruppearbeid på ett av hovedtema på konferansen. Trepartssamarbeidet står sterkt og ILO har historie tilbake til 1919 for å skape gode og trygge arbeidsplasser. Deltakerne kan organisere seg i sitt lands Genève skole forbund, NGF, som arrangerer årlig konferanse. I tillegg arranger NGF studietur til aktuelle steder for å lære mer om faglige rettigheter og trepartssamarbeid.

Veilederkurs tilbys medlemmer som er utpekt fra forbund, fagforening eller distrikt for å holde kurs i organisasjonen. Søker skal før kursstart ha fått oppgave med gjennomføring av kurs i organisasjonen.
Godkjent veileder er ett krav for å kunne bruke forbundets opplæring -og utviklings midler. Forbundet arrangerer årlig samling for godkjente veiledere som er ett krav for å beholde status.

Ved søknad på Yorkshireskolen legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak: Kurset må være relevant for den tillitsvalgte i utøvelse av sitt tillitsverv. Et eksempel på det er dersom en jobber i et internasjonalt firma, eller sitter i internasjonale
arbeidsgrupper. Eventuelt andre sammenhenger hvor engelsk er arbeidsspråk.

På Yorkshireskolen er arbeidsspråket engelsk. En jobber i grupper og treffer tillitsvalgte i England. Besøk hos lokale institusjoner for å lære mer om fagbevegelsen inngår i kurset og deltakerne lager en gruppepresentasjon på valgt tema. I York bor deltakerne hos vertsfamilie mens de bor på hotell i Bradford.

Når søknad sendes AOF, skal søker også sende forbundet en personlig søknad om hvorfor en ønsker å delta på Yorkshire skolen.

Ved søknad på Den europeiske utfordring legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak: Kurset må være relevant for den tillitsvalgte i utøvelse av sitt tillitsverv. Når søknad sendes AOF, skal søker også sende forbundet en personlig søknad om hvorfor en ønsker å delta på Den europeiske utfordring.

European Works Councils er kurs for norske EWC-representanter hvor det er rom for å fordype seg i relevante temaer som omhandles på kurset. Kurset foregår på engelsk og er mente å styrke fagforenings engelsk i ord og uttrykk, som brukes i EWC arbeidet. Søkere bør ha oppgave som EWC representant eller se muligheten for å kunne påta seg en slik rolle utfra dagens situasjon som tillitsvalgt i virksomheten.

Kontakt

Bilde av Kai Christoffersen