Forbundets politikk

Forbundets politikk og prioriteringer vedtas i de forskjellige arenaene i organisasjonen, med handlingsprogrammet som sentral premissleverandør.

Internasjonal solidaritet og samarbeid

Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Digitalisering ‐ organisering av fremtidens arbeidere

Digitalisering, kunstig intelligens og teknologisk utvikling gir oss fantastiske muligheter for å videreutvikle samfunnet til et bedre sted for alle.

Medlems- og tillitsvalgtopplæring

For EL og IT Forbundet er deltakelse og engasjement fra medlemmene en forutsetning for å nå våre mål.

Ungdom

Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden.

Organisering

Forbundets overordnede mål er å organisere alle som jobber i våre bransjer.

Psykisk helse

EL og IT skal normalisere det å snakke om psykisk helse for menn, og arbeide for et lavterskel-tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få hjelp.

IKT-bransjen

EL og IT Forbundet skal være en tydelig aktør og debattant på IKT-området og være en pådriver for at teknologisk utvikling skal være til fellesskapets beste.

Energibransjen

EL og IT Forbundet er den dominerende arbeidstakerorganisasjonen i energibransjen og har medlemmer innen fornybar produksjon og distribusjon.

Installasjonsbransjen

Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen av installasjonsbransjen og arbeide mot svekkelser eller oppdeling av fagene.

Teleentreprenørbransjen

EL og IT Forbundet skal arbeide for å utvikle teleentreprenørbransjen i samsvar med den teknologiske utvikling som skjer innen tele- og datatrafikk i Norge.

Arbeidsmiljø, bedriftsdemokrati og partssamarbeid

Klimaendringer, pandemi, krig i Europa, energikrise, leveringskrise og økonomisk ustabilitet har skapt store utfordringer for bedriftene, fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker.

Norges forhold til Europa

Handlingsrommet for nasjonal politikkutvikling og beslutninger blir stadig mindre, samtidig som reservasjonsretten ikke blir benyttet.

Likestilling, inkludering og intregrering

EL og IT Forbundet vil kjempe for reell likestilling og like muligheter til deltakelse i arbeid, samfunn- og organisasjonslivet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Klima og miljø

Klimautfordringene er vår tids største utfordring, både globalt og nasjonalt. Den eneste måten å løse den på er raskt å redusere forbruket av fossilt brensel kraftig, og på sikt fase bruken helt ut.

Utdanning

_